Дорадчі органи

КОЛЕГІЯ

Колегія державного архіву є  консультативно-дорадчим органом і утворюється  для підготовки  рекомендацій  щодо виконання своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать  до його компетенції та для колективного і вільного обговорення  найважливіших напрямів  його діяльності.

До складу колегії, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, входять директор державного архіву (голова колегії), його  заступники, керівники структурних підрозділів державного архіву та архівних відділів міських рад, районних державних адміністрацій,  а також за згодою – керівники обласної державної адміністрації, посадові особи органів  місцевого самоврядування, представники громадських організацій, навчальних закладів, творчих спілок.

Колегія державного архіву:

 • обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності державного архіву;
 • розглядає пропозиції щодо удосконалення архівного законодавства, забезпечення співпраці з Державною архівною службою України, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання   покладених на них завдань;
 • обговорює прогнози і проекти програм розвитку архівної справи, діловодства та СФД, інші програми та визначає шляхи їх реалізації;
 • розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;
 • розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності державного архіву, архівних відділів районних державних адміністрацій, архівних відділів міських рад;
 • розглядає результати роботи державного архіву, архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад, а також інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й підпорядкування (у межах компетенції);
 • розглядає інші питання, пов’язані з  реалізацією завдань, покладених на державний архів.

 

ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНА КОМІСІЯ (ЕПК)

 Створена для розгляду науково-методичних питань, пов'язаних з експертизою цінності документів, внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, визначенням у складі Національного архівного фонду, унікальних документів, здійснення науково-методичного керівництва діяльністю експертно-перевірних комісій архівних установ  районних держадміністрацій, міських рад,  а також експертних  комісій  державних органів, органів  місцевого  самоврядування, підприємств, установ та  організацій,  фондово-закупівельних  комісій  музеїв, що перебувають у  державній чи комунальній власності, експертно-оцінних комісій  бібліотек, що перебувають у державній чи  комунальній  власності.

До складу ЕПК, який затверджується наказом директора державного архіву, входять фахівці з архівної справи, представники наукових установ і творчої громадськості, інші фахівці відповідно  до профілю державного архіву. 

Основними завданнями ЕПК є: 

 • науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи  цінності  документів;
 • розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення  та уточнення джерел формування НАФ, його складу  та строків  зберігання документів;
 • перевірка результатів експертизи  цінності документів, проведеної комісіями  з проведення  експертизи  цінності документів.

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

Науково-методична рада (НМР) Державного архіву Полтавської області є дорадчим органом,  створеним  для підвищення  якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів з архівної справи, діловодства.

До складу  НМР, який затверджується наказом директора державного архіву,  входять керівники відділів  та головні спеціалісти державного архіву, провідні спеціалісти науко-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю.

Основними завданнями НМР є:

 • визначення основних напрямів наукової та методичної роботи  державного архіву;
 • складання проектів плану науково-дослідної та  методичної роботи;
 • підготовка програм досліджень, етапних та підсумкових звітів про розробку  науково-дослідних тем, пропозиції  щодо розроблення (внесення змін)  нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності державного архіву;
 • оцінка результатів наукової роботи державного архіву, координація досліджень з  проблем  архівознавства, документознавства  та археографії;
 • організація використання інформації документів державних архівів.

Друк   E-mail